Blog podatkowy

Kasy rejestrujące online od 2019 roku

Opublikowano 22 maja 2019 przez Maciej Margosiak

kasa rejestrująca online od 2019 rokuOd 1. maja 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie obowiązku stosowania kas fiskalnych online.

Terminy obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy nowych kas rejestrujących są zróżnicowane i zależą od rodzaju prowadzonej sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Od 1.01.2020 roku:

 • – przedsiębiorcy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Od 1.07.2020 roku:

 • – przedsiębiorcy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

 

Od 1.01.2021 roku:

 • – usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • – usługi budowlane,
 • – usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • – usługi prawnicze,
 • – usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Warto zaznaczyć, że przy wymianie dotychczasowej kasy fiskalnej, podatnikowi będzie przysługiwała ulga na zakup nowej kasy w wysokości 90% kwoty netto, nie więcej niż 700 zł.

Ponadto, rozporządzenie przewiduje obowiązek uzyskania oświadczenia od wszystkich osób obsługujących kasę fiskalną podatnika o zaznajomieniu się z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Takie oświadczenie należy uzyskać przed rozpoczęciem obsługi kasy, a w przypadku osób, które przed 1. maja już obsługiwały kasę, do 31.05.2019 r. Wzór takiego oświadczenia można pobrać tutaj.

Niższy ZUS od 2019 roku

Opublikowano 5 stycznia 2019 przez Maciej Margosiak

Jeśli w 2018 roku przychody Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej wyniosły mniej niż 63.000 zł, możesz skorzystać (pod pewnymi warunkami) z opcji opłacania niższych składek społecznych do ZUS. Podstawą ich wyliczenia będzie przychód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym. Z niższych składek można skorzystać przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretyczna oszczędność w 2019 roku może wynieść nawet ok. 700 zł miesięcznie.

 

Kto może skorzystać z ulgowych składek? Jest kilka warunków.

1. Należy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG) przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;

2. Przychód z działalności w poprzednim roku nie może być wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia (2.100zł x 30 = 63.000 zł), a jeśli działalność została rozpoczęta w ciągu roku lub była zawieszana – kwotę tę należy proporcjonalnie zmniejszyć;

3. Nie możesz rozliczać się z podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej i w tym samym czasie podlegać zwolnieniu z VAT (chodzi o to, że w takiej sytuacji nie można określić Twojego przychodu rocznego);

4. Nie możesz podlegać ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);

5. Jeśli korzystasz z ulgi na start lub masz prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, nie możesz skorzystać z nowej ulgi – musisz poczekać, aż zaczniesz podlegać pod ‚standardowe’ składki ZUS;

6. Jeśli wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy te czynności, które wykonywane były w czasie zatrudnienia (jako pracownik) w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym – nie możesz korzystać z nowej ulgi.

 

Jak liczyć podstawę wymiaru składek dla nowej ulgi:

1. (Roczny przychód w poprzednim roku / Liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności) x 30 x 0,5083 (współczynnik, ogłaszany na każdy rok kalendarzowy – ten dotyczy 2019 roku)

2. Sprawdź czy otrzymany wynik zawiera się w 2019 roku w widełkach między 675 zł a 2859 zł (czyli między podstawą tzw. preferencyjnych składek ZUS a podstawą standardowych składek). Jeśli tak, to możesz skorzystać z nowej ulgi. Jeśli jest niższa, to podwyższasz podstawę do preferencyjnych składek, a jeśli jest wyższa – to zwyczajnie nie opłaca się korzystać z nowej ulgi.

 

W dokumentach zgłoszeniowych do ZUS należy wpisać nowy kod ubezpieczenia – najczęściej będzie to 05 90 0 0. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu, w którym przedsiębiorca chce skorzystać z nowej ulgi. Istotnym momentem jest początek 2019 roku, kiedy przepisy o nowej uldze weszły w życie – przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia najpóźniej 8. stycznia 2019 roku.

Koszty leasingu w 2019 r.

Opublikowano 1 grudnia 2018 przez Maciej Margosiak

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegną zasady rozliczania wydatków na samochody osobowe w firmowych kosztach podatkowych.

Obecnie przedsiębiorca, który korzysta z samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione w pełnej wysokości opłaty wynikające z umowy, takie jak opłata wstępna (czynsz inicjalny) oraz raty leasingowe. Ponadto leasingobiorca może obciążyć firmowe koszty podatkowe pełną kwotą wydatków, które ponosi na użytkowanie takiego pojazdu.

Natomiast od 2019 r. opłaty stanowiące spłatę wartości samochodu, które wynikają z umowy leasingu samochodu osobowego będą mogły obciążać koszty uzyskania przychodów tylko w części, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Z kolei wydatki związane z używaniem osobowego samochodu leasingowanego, które wykorzystywane jest do tzw. celów mieszanych, od 2019 r. będą mogły stanowić koszty podatkowe tylko do wysokości 75% tych wydatków. W przypadku, gdy samochód służy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, takie wydatki mogą obciążyć koszty w całości. Jednakże niezbędne będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu – tej samej, która upoważnia do odliczenia 100% VAT od wydatków „samochodowych”.

Nowe uregulowania będą miały zastosowanie do umów leasingowych zawartych po dniu 31 grudnia 2018. Stąd zwiększone jest zainteresowanie klientów salonów samochodowych zawarciem takich umów jeszcze w aktualnym stanie prawnym.

Działalność nierejestrowana

Opublikowano 1 grudnia 2018 przez Maciej Margosiak

Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 646 z 2018 r.) przewiduje od 30 kwietnia 2018 roku możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestracji, jeśli przedsiębiorca nie przekracza ustalonego limitu dochodów.

Tzw. działalność nierejestrowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. W 2019 r. limit ten wyniesie 1.125 zł, tj. 50% z kwoty 2.250 zł.

W sytuacji, gdy przychód z takiej działalności przekroczy w danym miesiącu wcześniej wymienioną wysokość, wówczas stanie się ona działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu przychodu. W takim przypadku w terminie do 7 dni należy dokonać rejestracji firmy w CEIDG.

Działalność bez rejestracji to rozwiązanie przewidziane przede wszystkim dla niewielkich handlowców i usługodawców, którzy legalnie mogą prowadzić swoją działalność odpłatnie, bez potrzeby rejestracji firmy. Najważniejszym atutem jest brak obowiązku zgłoszenia siebie w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania za siebie składek.

Przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej nie opłaca się zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, a jedynie jest się zobowiązanym do sporządzenia rozliczenia rocznego, w którym przychody z omawianej działalności zaliczane są do przychodów z innych źródeł.

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS (interpretacja indywidualna z 24.07.2018 r., sygnatura DI/100000/43/822/2018), osoby prowadzące działalność nierejestrowaną zostały uznane przez ZUS za zleceniobiorców, co oznacza, że osoby / firmy korzystające z usług świadczonych przez osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, stają się płatnikami składek do ZUS za te osoby.

Kiedy darowizna w najbliższej rodzinie może być zwolniona od podatku od spadków i darowizn?

Opublikowano 26 października 2018 przez Maciej Margosiak

DarowiznaJeśli darowizna została otrzymana w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, do której zaliczani są:

 • Małżonek
 • Zstępni (np. dzieci, wnukowie)
 • Wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
 • Pasierb
 • Rodzeństwo
 • Ojczym
 • Macocha

WAŻNE: do tej grupy nie zalicza się teściów, zięcia ani synowej!

oraz gdy zawiadomienie o otrzymaniu darowizny (druk SD-Z2) zostanie złożone w urzędzie skarbowym z zachowaniem 6-miesięcznego terminu od dnia otrzymania darowizny, to może ona skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego o darowiźnie w ramach zerowej grupy podatkowej, jeśli wartość darowizny od tej samej osoby nie przekracza limitu 9637 zł na przestrzeni pięciu lat.

Nie trzeba również zgłaszać darowizny w urzędzie, jeśli nabycie majątku w formie darowizny nastąpiło za pomocą aktu notarialnego – wtedy obowiązek ten przechodzi na notariusza.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej, jak je wyłączyć.