Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegną zasady rozliczania wydatków na samochody osobowe w firmowych kosztach podatkowych.

Obecnie przedsiębiorca, który korzysta z samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione w pełnej wysokości opłaty wynikające z umowy, takie jak opłata wstępna (czynsz inicjalny) oraz raty leasingowe. Ponadto leasingobiorca może obciążyć firmowe koszty podatkowe pełną kwotą wydatków, które ponosi na użytkowanie takiego pojazdu.

Natomiast od 2019 r. opłaty stanowiące spłatę wartości samochodu, które wynikają z umowy leasingu samochodu osobowego będą mogły obciążać koszty uzyskania przychodów tylko w części, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Z kolei wydatki związane z używaniem osobowego samochodu leasingowanego, które wykorzystywane jest do tzw. celów mieszanych, od 2019 r. będą mogły stanowić koszty podatkowe tylko do wysokości 75% tych wydatków. W przypadku, gdy samochód służy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, takie wydatki mogą obciążyć koszty w całości. Jednakże niezbędne będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu – tej samej, która upoważnia do odliczenia 100% VAT od wydatków „samochodowych”.

Nowe uregulowania będą miały zastosowanie do umów leasingowych zawartych po dniu 31 grudnia 2018. Stąd zwiększone jest zainteresowanie klientów salonów samochodowych zawarciem takich umów jeszcze w aktualnym stanie prawnym.