Blog podatkowy

Nowy plik JPK_VAT

Opublikowano 7 marca 2020 przez Maciej Margosiak

Nowy plik JPK_VAT

 

Nowy plik JPK_VAT jest konsekwencją nowelizacji ustawy o VAT i wchodzi w życie w 2020 r. w dwóch terminach: od 1 kwietnia dla dużych przedsiębiorców i od 1 lipca dla mniejszych firm. O innych zmianach w przepisach podatkowych pisaliśmy tutaj.

 

JPK_VAT – co to, dla kogo i od kiedy? 

Nowy plik JPK_VAT to elektroniczny dokument składający się z dwóch części: ewidencji VAT (zakupu i sprzedaży) oraz deklaracji VAT (deklaracja VAT-7 i VAT-7K).

Od 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać większych przedsiębiorców, czyli wykazujących m.in. obroty netto powyżej 50 mln euro i zatrudniających przynajmniej 250 pracowników (patrz  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Od 1 lipca 2020 r. obejmie już wszystkich.

Należy również wspomnieć, że w okresie od kwietnia do końca czerwca 2020 r. mniejsi przedsiębiorcy mogą zdecydować się na wcześniejszy wybór tej nowej formy przesyłania dokumentów, lecz nie będą mieli wówczas możliwości powrotu do rozliczania VAT na wcześniejszych zasadach.

Plusy nowego rozwiązania 

Poza wygodą elektronicznego przesyłania dokumentu, dużym uproszczeniem nowej formy rozliczania jest zmniejszenie obciążeń formalnych nałożonych na podatników poprzez eliminację załączników VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT oraz dodatkowych wniosków. Zostaną one zastąpione polami wyboru w nowym pliku

Należy jednak podkreślić, iż  nowy plik JPK_VAT nie dotyczy skróconej deklaracji dla podatku VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) oraz pozostałych deklaracji VAT. W tym przypadku przepisy pozostają bez zmian.

Zaletą jest również to, iż po wysłaniu nowego pliku będzie miała miejsce automatyczna weryfikacja prawidłowości wykazywanych kwot VAT.

Termin wysyłania nowego nowego pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT należy wysyłać wyłącznie elektronicznie w terminie właściwym dla składania deklaracji VAT. Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie będą zobowiązani przesłać obie części dokumentu (deklarację i ewidencję). Natomiast VATowcy rozliczający się kwartalnie – będą go składać za okresy miesięczne, przy czym za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Co nowy plik JPK_VAT oznacza w praktyce? 

W praktyce oznacza to tyle, że za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy ma czas do najbliższego dnia roboczego), podatnik przygotowuje i wysyła drogą elektroniczną jeden z wariantów pliku JPK_VAT:

 1. JPK_V7M – jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie lub
 2. JPK_V7K – jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi, a po złożeniu dokumentu będzie możliwość pobrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Oznacza to również, że przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie i zobowiązani do składania JPK_VAT, będą przesyłać tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału zaś, będą wypełniać część ewidencyjną za 3 miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Dla przykładu:

Przedsiębiorca rozliczający podatek VAT miesięcznie wypełni i prześle część ewidencyjną i deklaracyjną pliku JPK_VAT za lipiec 2020 r. do 25 sierpnia, JPK_VAT za sierpień do 25 września, a JPK_VAT za wrzesień – do 25 października.

Przedsiębiorca rozliczający VAT kwartalnie wypełni i wyśle część ewidencyjną pliku JPK_VAT za lipiec do 25. sierpnia, za sierpień do 25. września, natomiast za wrzesień wyśle część ewidencyjną oraz deklaracyjną pliku za lipiec, sierpień i wrzesień do 25.października.

WAŻNE!

Przedsiębiorca ma możliwość przesłania korekty ewidencji w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia błędów w ewidencji.

Podatnik zobowiązany jest również w ciągu 14 dni do złożenia korekty na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży korekty lub wyjaśnień w terminie, naczelnik nałoży na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Oznaczenia w JPK_VAT

Ewidencja zakupu w nowym pliku JPK_VAT nie będzie zawierała specjalnych oznaczeń identyfikujących nabycie towarów i usług. Nowy plik wprowadza jednak obowiązek odpowiedniego oznaczenia dowodów nabycia:

Towary i usługi

Nazwa towaru lub usługi Obowiązkowe oznaczenie
napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 1
towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11) 2
olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, 3
pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów
o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99,
oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,
preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby 4
nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 5
urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 6
pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 7
metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 8
leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U.z 2019 r. poz. 499 ze zm.) 9
budynki, budowle i grunty 10
usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 11
usługi o charakterze niematerialnym: wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 12
usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 13
sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju SW
usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT EE
transakcje, w których zachodzą powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługę, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT TP
WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej TT_WNT
dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności TT_D
podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
świadczenie usług turystyki, rozliczane w procedurze marży MR_T
dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, MR_UZ
rozliczane w procedurze marży
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) I_42
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) I_63
transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu B_SPV
dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon B_SPV_DOSTAWA
usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia B_MPV_PROWIZJA
transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP

 

Dowody sprzedaży

Nazwa dowodu sprzedaży Obowiązkowe oznaczenie
dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących RO
dokument wewnętrzny WEW
faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (wystawiona do paragonu) FP

 

Dowody nabycia

Nazwa dowodu nabycia Obowiązkowe oznaczenie
faktura VAT RR VAT_RR
dokument wewnętrzny WEW
faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń MK

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Szczegółowy zakres danych zawarty w nowym JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988).

 

 

 

Zmiany w podatkach od stycznia 2020 roku

Opublikowano 1 lutego 2020 przez Maciej Margosiak

Część przedsiębiorców już zapewne odczuła zmiany, które zostały wprowadzone wraz z 2020 rokiem, inni prawdopodobnie dopiero się do nich przygotowują.

Rok 2020 przywitał nas takimi zmianami jak:

 • – sankcje za przelew na rachunek spoza białej listy podatników VAT,
 • – zapłata podatków PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek bankowy,
 • – ulga za złe długi w PIT i CIT,
 • – paragon z NIP,
 • – nowa ulga w ZUS (tzw. mały ZUS plus),
 • – likwidacja deklaracji VAT (od 1 kwietnia 2020 r. – duzi podatnicy lub od 1 lipca 2020 pozostali),
 • – zmiana skali podatkowej.

Sankcje za przelew na rachunek spoza białej listy podatników VAT.

Biała lista to wykaz informacji o podatnikach VAT, który funkcjonuje już od 1 września 2019. Głównym zadaniem białej listy jest pomoc przedsiębiorcom w skutecznym i szybkim weryfikowaniu swoich kontrahentów.

Jest ona prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i znajdziesz ją na stronie Ministerstwa Finansów.

Ty, jako przedsiębiorca, nie musisz nic robić, żeby znaleźć się na tej liście. Wszystkie dane twojej firmy, potrzebne do zamieszczenia w wykazie zostaną pobrane z rejestrów publicznych. Jeśli okaże się, że te informacje są niepoprawne, możesz wystąpić do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o ich poprawienie lub usunięcie. Istotne jest zweryfikowanie lub zgłoszenie swojego firmowego rachunku bankowego, na który Twoi kontrahenci powinni dokonywać przelewów metodą podzielonej płatności (split payment).

Wykaz informacji o podatnikach VAT umożliwia sprawdzenie:

 1. 1. na jaki numer rachunku bankowego powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi,
 2. 2. czy Twój kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT
 3. 3. podstawy prawnej usunięcia twojego kontrahenta z białej listy lub odmówienia mu rejestracji w wykazie, czy też ponownego zarejestrowania jako czynnego podatnika VAT.

Na co należy uważać od nowego roku:

 1. 1. jeśli twój kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT i faktura opiewa na kwotę lub transakcję wyższą niż 15 tys. PLN – masz obowiązek opłacić ją na rachunek kontrahenta, który znajduje się na białej liście. Jeśli opłacisz taką fakturę na rachunek, który nie znajduje się na białej liście, to nie będziesz mógł zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT i poniesiesz solidarną odpowiedzialność w VAT. Uwaga: jeśli zdarzy Ci się nie sprawdzić, czy rachunek twojego kontrahenta jest na białej liście i wpłacisz na rachunek spoza tej listy, to możesz uniknąć wyżej wspomnianych konsekwencji jeśli w ciągu 3 dni poinformujesz Urząd Skarbowy o numerze spoza listy, na który zrobiłeś przelew.
 2. 2. pamiętaj również, że w sytuacji, gdy na fakturze znajdzie się zapis “mechanizm podzielonej płatności”, od 1 stycznia nie można zaliczyć do wydatków w PIT i CIT wydatków dla transakcji powyżej 15 tysięcy, jeśli płatność odbędzie się z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Zapłata podatków PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek bankowy

Od 1 stycznia 2020 kluczowe podatki, czyli PIT, CIT i VAT – jak również odsetki za zwłokę w opłacaniu kluczowych podatków i koszty upomnienia –  należy wpłacać do Urzędu Skarbowego wyłącznie na mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy. Za korzystanie z mikrorachunku nie są pobierane żadne opłaty, a jego numer można sprawdzić w dowolnym momencie w Urzędzie Skarbowym lub korzystając z Generatora Mikrorachunku Podatkowego.

Wprowadzenie tej zmiany ma na celu ograniczyć ilość pomyłek w trakcie zlecania przelewów, a co za tym idzie płynną obsługę płatności podatków CIT, PIT i VAT. Dzięki temu szybciej uzyskasz na przykład zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.

Pozostałe podatki wpłaca się na rachunki podatkowe Urzędów Skarbowych.

 

Ulga za złe długi w PIT i CIT

Ulga za złe długi pozwala wierzycielowi na pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartości wierzytelności, o ile nie była ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od daty, w której upływał termin jej płatności. Datę tę określają zapisy w umowie między stronami lub jest ona zawarta na fakturze, lub rachunku.

Ulga ta ma pomóc w usunięciu “zatorów płatniczych” firm i ułatwić im prowadzenie działalności.

Kolejna zmiana obowiązuje płatników PIT i sytuacji, w której żyjący małżonek będzie właścicielem całego przedsiębiorstwa, czyli również udziałów zmarłego małżonka i innych składników majątku przedsiębiorstwa nabytych w tym okresie. Cytując Ministerstwo Finansów: „Korzystną zmianą dla podatników PIT będzie też przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym całość dochodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka przedsiębiorcy zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela, będzie opodatkowany wyłącznie przez żyjącego współmałżonka – z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka”.

 

Paragon z NIP

Jeśli nabywca jest podatnikiem VAT, to od 1 stycznia 2020 roku wystawienie dla niego “faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie możliwe tylko w przypadku, gdy paragon zawiera numer identyfikacyjny, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej” – jak pisze Ministerstwo Finansów.

Obowiązek posiadania kas rejestrujących online ma pierwsza grupa podatników, czyli tych, którzy:

 • – świadczą usługi związane z naprawą pojazdów silnikowych i motorowerów, również związanych z naprawą opon, ich zakładaniem, wymianą opon i kół dla pojazdów silnikowych,
 • – sprzedają benzynę, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

Mały ZUS Plus

Przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku osiągnęli przychody niższe niż 120.000 zł, mogą skorzystać z nowej ulgi we wpłatach składek ZUS, tzw. Mały ZUS Plus. Jest to kolejna ulga wprowadzona do polskiego systemu prawnego, która obowiązuje od 1. lutego 2020 roku. Wysokość składek ZUS w przypadku tej ulgi wylicza się nieco inaczej niż w przypadku tzw. Małego ZUSu. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulg w ZUS opisujemy w odrębnym wpisie.

Deklaracje VAT do lamusa

Od 1 kwietnia 2020 roku duzi podatnicy, a od 1 lipca 2020 roku także pozostali podatnicy będą zobowiązani do zmiany sposobu wysyłania informacji w zakresie transakcji VAT. Zlikwidowane zostaną m.in. deklaracje VAT7, VAT7K, VAT-UE. Zamiast nich bardziej szczegółowe informacje będą zawarte w plikach JPK_VAT, które każdy podatnik VAT ma obowiązek wysyłać do Ministerstwa Finansów.

 

Zmiana stawek podatku dochodowego od osób fizycznych

Zerowy PIT dla młodych, czyli dla osób poniżej 26. roku życia, 17% w pierwszym progu podatkowym dla pozostałych zatrudnionych (oraz dla przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych / według skali), a także podwyższone koszty uzyskania przychodów pracowniczych – te zmiany zostały wprowadzone już w ostatnim kwartale 2019 roku, ale wówczas były to przepisy w części warunkowe – uzależnione od wniosku złożonego przez pracownika. W 2020 roku te zasady są obligatoryjne, co jednakże może spowodować realną obniżkę wynagrodzenia pracownika, który w trakcie roku przekroczy ‘magiczny’ wiek 26 lat życia. Warto pamiętać, że tzw. zerowy PIT obowiązuje wyłącznie w pierwszym progu podatkowym, a więc do kwoty 85.580 zł w 2020 roku. Wyższe dochody opodatkowane są 32% podatkiem PIT.

 

To jednak nie wszystko

Warto również zwrócić uwagę na:

 • – nowe zasady składania wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) i prowadzenia tych procedur,
 • – rozszerzenie zakresu przedmiotowego danych pozyskiwanych z rejestru PESEL dla Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, co będzie miało przełożenie na przykład na ulepszenie usługi Twój e-PIT,
 • – obowiązek przygotowywania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje, które nie są niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, a które są podatnikami CIT, np. stowarzyszenia, związki zawodowe czy fundacje.

Indywidualny rachunek podatkowy

Opublikowano 8 listopada 2019 przez Maciej Margosiak

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy płatnicy podatków PIT, CIT i VAT będą zobowiązani do wpłacania podatków na swój indywidualny rachunek podatkowy. Oznacza to, że znikną rachunki bankowe przypisane do konkretnego urzędu skarbowego i sytuacja będzie wyglądać podobnie, jak w przypadku płatności składek ZUS (przypomnijmy, że zamiast na 3 rachunki wspólne dla wszystkich płatników – wpłacamy składki ZUS na indywidualny rachunek przypisany bezpośrednio do konkretnego płatnka).

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie zawierał w sobie numer PESEL lub NIP płatnika. Konkretnie będzie się składał z następujących części:

CC 1010 0071 222N YYYY YYYY YYYY

gdzie:
C – liczba kontrolna
N – w przypadku numeru PESEL będzie to 1, a w przypadku NIP – 2
Y – PESEL lub NIP uzupełniony zerami w taki sposób, aby długość numeru rachunku bankowego wynosiła 26 znaków

Aby wygenerować swój numer indywidualnego rachunku podatkowego należy skorzystać z generatora, który znajduje się na stronie podatki.gov.pl i podać swój PESEL lub NIP.

Aktualne numery rachunków bankowych urzędów skarbowych, będą aktywne tylko do końca 2019 roku.

A więc – zaliczkę za grudzień 2019 płatnicy będą wpłacać już na nowy numer rachunku bankowego.

Split Payment – Lista towarów i usług

Opublikowano 18 września 2019 przez Maciej Margosiak

Split payment

Poniżej prezentujemy listę towarów i usług, za które od 1.11.2019 roku będzie istniał obowiązek dokonywania zapłaty metodą podzielonej zapłaty (split payment).

Szczegóły nowych zasad prezentujemy w jednym z naszych poprzednich wpisów.

 

Stan na dzień 18.09.2019, ustawa o VAT, załącznik nr 15

Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)/nazwa usługi (grupy usług)
05.10.10.0 Węgiel kamienny
05.20.10.0 Węgiel brunatny (lignit)
ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z rzepaku
19.10.10.0 Koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy
19.20.11.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego
19.20.12.0 Brykiety i podobne paliwa stałe z węgla brunatnego (lignitu)
ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch
24.10.12.0 Żelazostopy
24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali
24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej
24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej
24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej
24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej
24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone
24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej
24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej
24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali
24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali
24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali
24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali
24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej
24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej stali stopowej
24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane
24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane
24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej
24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej
24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej
24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 ustawy, z zastrzeżeniem poz. 43
24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku
bez względu na symbol PKWiU Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy
ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu
24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie
24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie
24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie
24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie
24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej
24.44.13.0 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi
24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów
24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów
24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów
24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie
ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali nieszlachetnych
ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium – wyłącznie ze stali
ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi – wyłącznie ze stali
ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory
26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych
ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)
ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD
ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony
26.40.20.0 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu
ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów
 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe
27.20.2 Akumulatory elektryczne i ich części
28.11.41.0 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników lotniczych
ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych
ex  29.31.10.0 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, statkach powietrznych lub pływających – wyłącznie wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych
29.31.21.0 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapłonowe
29.31.22.0 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia do silników spalinowych
29.31.23.0 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki do szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach
29.31.30.0 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów
29.32.20.0 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi
29.32.30.0 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane
30.91.20.0 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych
ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem szlachetnym
38.11.49.0 Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające
38.11.51.0 Odpady szklane
38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury
38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe
38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych
38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal
38.12.27 Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne
38.32.2 Surowce wtórne metalowe
38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła
38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury
38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych
38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy
Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy przeznaczone do napędu silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD
ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD
ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD
bez względu na symbol PKWiU Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730)
41.00.30.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
41.00.40.0 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych (prace związane z budową nowych budynków, przebudową lub remontem istniejących budynków)
42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych
42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową mostów i tuneli
42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych
42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową sieci rozdzielczych, włączając prace pomocnicze
42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową systemów irygacyjnych (kanałów), magistrali i linii wodociągowych, obiektów do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków oraz stacji pomp
42.21.24.0 Roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych oraz instalowaniem zbiorników septycznych
42.22.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową rozdzielczych linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
42.22.23.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową elektrowni
42.91.20.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową nabrzeży, portów, tam, śluz i związanych z nimi obiektów hydrotechnicznych
42.99.21.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową obiektów produkcyjnych i górniczych
42.99.22.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową stadionów i boisk sportowych
42.99.29.0 Roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.11.10.0 Roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych
43.12.11.0 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę, z wyłączeniem robót ziemnych
43.12.12.0 Roboty ziemne: roboty związane z kopaniem rowów i wykopów oraz przemieszczaniem ziemi
43.13.10.0 Roboty związane z wykonywaniem wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
43.21.10.1 Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych służących bezpieczeństwu
43.21.10.2 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych instalacji elektrycznych
43.22.11.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji wodno­kanalizacyjnych i odwadniających
43.22.12.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
43.22.20.0 Roboty związane z wykonywaniem instalacji gazowych
43.29.11.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji
43.29.12.0 Roboty związane z zakładaniem ogrodzeń
43.29.19.0 Pozostałe roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfikowane
43.31.10.0 Roboty tynkarskie
43.32.10.0 Roboty instalacyjne stolarki budowlanej
43.33.10.0 Roboty związane z wykładaniem posadzek i oblicowywaniem ścian
43.33.21.0 Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem
43.33.29.0 Pozostałe roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian (włączając tapetowanie), gdzie indziej niesklasyfikowane
43.34.10.0 Roboty malarskie
43.34.20.0 Roboty szklarskie
43.39.11.0 Roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych
43.39.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych wykończeniowych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
43.91.11.0 Roboty związane z wykonywaniem konstrukcji dachowych
43.91.19.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych prac dekarskich
43.99.10.0 Roboty związane z zakładaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
43.99.20.0 Roboty związane z montowaniem i demontowaniem rusztowań
43.99.30.0 Roboty związane z fundamentowaniem, włączając wbijanie pali
43.99.40.0 Roboty betoniarskie
43.99.50.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji stalowych
43.99.60.0 Roboty związane ze wznoszeniem konstrukcji z cegieł i kamienia
43.99.70.0 Roboty związane z montażem i wznoszeniem konstrukcji z elementów prefabrykowanych
43.99.90.0 Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
45.31.1 Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
45.32.1 Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli) prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
45.32.2 Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
ex 45.40.10.0 Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
ex 45.40.20.0 Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – wyłącznie sprzedaż części i akcesoriów do motocykli
ex 45.40.30.0 Pozostała sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich – wyłącznie sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do motocykli

Biała lista VAT, split payment

Opublikowano 5 września 2019 przez Maciej Margosiak

Split payment, biała lista podatników VATOd 1. września 2019 r. funkcjonuje Wykaz podatników VAT (tzw. Biała lista VAT) dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/
Ten wykaz zastąpił wszystkie inne rejestry, w których istniała możliwość weryfikacji kontrahenta pod kątem rejestracji do VAT.

Korzystając z wykazu każdy przedsiębiorca może sprawdzić czy jego kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, a w efekcie – czy dokonując zakupów u takiego kontrahenta będzie miał możliwość odliczenia VAT. Ten obowiązek przejmiemy my (biuro rachunkowe) podczas księgowania faktur zakupowych.

 

Istotnym elementem Białej listy VAT są udostępnione publicznie numery rachunków bankowych, które dany przedsiębiorca zgłosił do urzędu skarbowego jako rachunki wykorzystywane w jego działalności gospodarczej. Od 1. listopada 2019 r. wszelkie płatności powyżej 15.000 zł za konkretną transakcję będą musiały być dokonywane na zgłoszony rachunek bankowy kontrahenta, aby te transakcje mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (nie dotyczy zakupów dokonywanych u podatników niebędących podatnikami VAT – ich dane i rachunki bankowe nie są upubliczniane w Wykazie).

 

Co istotne, w przypadku płatności powyżej 15.000 zł, obowiązkowe od 1.01.2020 r. będzie korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Warunkiem możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności jest posiadanie rachunku bankowego z oferty firmowej banku (lub SKOK), do którego otwierany jest równolegle tzw. rachunek VAT. W praktyce split payment polega na tym, że w podczas dokonywania płatności za fakturę z rachunku bankowego należy wskazać NIP kontrahenta, kwotę brutto, kwotę VAT i numer faktury, za którą jest dokonywana płatność. Kwota VAT zostanie zapłacona z rachunku VAT, a kwota netto – z rachunku bieżącego. W przypadku braku środków lub niewystarczającej kwoty na rachunku VAT – zapłata brakującej kwoty VAT nastąpi z rachunku bieżącego.

 

Uwaga – rachunek VAT nie jest otwierany do rachunków z oferty kont prywatnych. Oznacza to, że część z Państwa będzie miała obowiązek:

– otwarcia rachunku firmowego (jeśli jeszcze nie korzysta z tej opcji),

– zgłoszenia rachunku firmowego w urzędzie skarbowym,

– aktywnego korzystania z rachunku firmowego – dotyczy to wpłat od nabywców towarów / usług i zapłat do dostawców. To może i w większości przypadków spowoduje podwyższenie opłat za korzystanie z rachunku bankowego.

 

Bardzo ważne jest, aby w przypadku dokonywania płatności za transakcje o wartości powyżej 15.000 zł:

1. w dniu wykonania przelewu sprawdzić dane kontrahenta w Wykazie (wykaz jest aktualizowany raz na dobę),

2. zapisać do pdf lub wydrukować potwierdzenie sprawdzenia,

3. zapisać do pdf lub wydrukować potwierdzenie przelewu za konkretną fakturę (lub faktury),

4. przekazać do księgowania potwierdzenie sprawdzenia i potwierdzenie przelewu razem z fakturą.

 

Kto będzie miał obowiązek korzystania z mechanizmu podzielonej płatności:

1. Czynni podatnicy VAT, którzy:

a) wystawiają faktury na kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję dla odbiorców krajowych (sprzedaż do UE nie podlega nowym przepisom),

lub

b) nabywają towary lub usługi za kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję.

oraz

2. Podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT, którzy nabywają towary lub usługi za kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję.

 

Kto nie będzie miał obowiązku korzystania z mechanizmu podzielonej płatności:

1. Przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT, którzy nie nabywają towarów lub usług za kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję.

2. Czynni podatnicy VAT, którzy nie wystawiają faktur na kwoty powyżej 15.000 zł, ani którzy nie nabywają towarów lub usług za kwoty powyżej 15.000 zł za jedną transakcję.

 

Kto będzie miał obowiązek zgłoszenia rachunku firmowego do urzędu skarbowego:

Czynni podatnicy VAT.

 

Jak rozumieć słowo ‚transakcja’?

W rozumieniu sądów, transakcja dotyczy jednego zdarzenia gospodarczego, nawet, jeśli płatności zostaną podzielone na kilka części. Przykładem jednej transakcji powyżej 15.000 zł jest usługa leasingu samochodu. Przykładem transakcji poniżej 15.000 zł są faktury za telefon, media, usługi księgowe, czynsz za lokal – a więc głównie usługi rozliczane co miesiąc, lub pojedyncze zakupy w kwocie niższej niż 15.000 zł.

Kasy rejestrujące online od 2019 roku

Opublikowano 22 maja 2019 przez Maciej Margosiak

kasa rejestrująca online od 2019 rokuOd 1. maja 2019 roku weszły w życie przepisy ustawy o VAT oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie obowiązku stosowania kas fiskalnych online.

Terminy obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy nowych kas rejestrujących są zróżnicowane i zależą od rodzaju prowadzonej sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.

Od 1.01.2020 roku:

 • – przedsiębiorcy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Od 1.07.2020 roku:

 • – przedsiębiorcy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • – przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych,

 

Od 1.01.2021 roku:

 • – usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • – usługi budowlane,
 • – usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • – usługi prawnicze,
 • – usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Warto zaznaczyć, że przy wymianie dotychczasowej kasy fiskalnej, podatnikowi będzie przysługiwała ulga na zakup nowej kasy w wysokości 90% kwoty netto, nie więcej niż 700 zł.

Ponadto, rozporządzenie przewiduje obowiązek uzyskania oświadczenia od wszystkich osób obsługujących kasę fiskalną podatnika o zaznajomieniu się z informacją o zasadach ewidencji obejmującą podstawowe zasady prowadzenia ewidencji i wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania. Takie oświadczenie należy uzyskać przed rozpoczęciem obsługi kasy, a w przypadku osób, które przed 1. maja już obsługiwały kasę, do 31.05.2019 r. Wzór takiego oświadczenia można pobrać tutaj.

Niższy ZUS od 2019 roku

Opublikowano 5 stycznia 2019 przez Maciej Margosiak

Jeśli w 2018 roku przychody Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej wyniosły mniej niż 63.000 zł, możesz skorzystać (pod pewnymi warunkami) z opcji opłacania niższych składek społecznych do ZUS. Podstawą ich wyliczenia będzie przychód osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym. Z niższych składek można skorzystać przez 36 miesięcy w ciągu 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretyczna oszczędność w 2019 roku może wynieść nawet ok. 700 zł miesięcznie.

 

Kto może skorzystać z ulgowych składek? Jest kilka warunków.

1. Należy prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG) przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym;

2. Przychód z działalności w poprzednim roku nie może być wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia (2.100zł x 30 = 63.000 zł), a jeśli działalność została rozpoczęta w ciągu roku lub była zawieszana – kwotę tę należy proporcjonalnie zmniejszyć;

3. Nie możesz rozliczać się z podatku dochodowego na podstawie karty podatkowej i w tym samym czasie podlegać zwolnieniu z VAT (chodzi o to, że w takiej sytuacji nie można określić Twojego przychodu rocznego);

4. Nie możesz podlegać ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej);

5. Jeśli korzystasz z ulgi na start lub masz prawo do korzystania z preferencyjnych składek ZUS przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej, nie możesz skorzystać z nowej ulgi – musisz poczekać, aż zaczniesz podlegać pod ‚standardowe’ składki ZUS;

6. Jeśli wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy te czynności, które wykonywane były w czasie zatrudnienia (jako pracownik) w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym – nie możesz korzystać z nowej ulgi.

 

Jak liczyć podstawę wymiaru składek dla nowej ulgi:

1. (Roczny przychód w poprzednim roku / Liczba dni kalendarzowych prowadzenia działalności) x 30 x 0,5083 (współczynnik, ogłaszany na każdy rok kalendarzowy – ten dotyczy 2019 roku)

2. Sprawdź czy otrzymany wynik zawiera się w 2019 roku w widełkach między 675 zł a 2859 zł (czyli między podstawą tzw. preferencyjnych składek ZUS a podstawą standardowych składek). Jeśli tak, to możesz skorzystać z nowej ulgi. Jeśli jest niższa, to podwyższasz podstawę do preferencyjnych składek, a jeśli jest wyższa – to zwyczajnie nie opłaca się korzystać z nowej ulgi.

 

W dokumentach zgłoszeniowych do ZUS należy wpisać nowy kod ubezpieczenia – najczęściej będzie to 05 90 0 0. Zgłoszenia należy dokonać w ciągu 7 dni od momentu, w którym przedsiębiorca chce skorzystać z nowej ulgi. Istotnym momentem jest początek 2019 roku, kiedy przepisy o nowej uldze weszły w życie – przedsiębiorca musi dokonać zgłoszenia najpóźniej 8. stycznia 2019 roku.

Koszty leasingu w 2019 r.

Opublikowano 1 grudnia 2018 przez Maciej Margosiak

Od 1 stycznia 2019 r. zmianie ulegną zasady rozliczania wydatków na samochody osobowe w firmowych kosztach podatkowych.

Obecnie przedsiębiorca, który korzysta z samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego, ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione w pełnej wysokości opłaty wynikające z umowy, takie jak opłata wstępna (czynsz inicjalny) oraz raty leasingowe. Ponadto leasingobiorca może obciążyć firmowe koszty podatkowe pełną kwotą wydatków, które ponosi na użytkowanie takiego pojazdu.

Natomiast od 2019 r. opłaty stanowiące spłatę wartości samochodu, które wynikają z umowy leasingu samochodu osobowego będą mogły obciążać koszty uzyskania przychodów tylko w części, która proporcjonalnie do ceny samochodu nie przekracza 150.000 zł (225.000 zł w przypadku samochodu elektrycznego).

Z kolei wydatki związane z używaniem osobowego samochodu leasingowanego, które wykorzystywane jest do tzw. celów mieszanych, od 2019 r. będą mogły stanowić koszty podatkowe tylko do wysokości 75% tych wydatków. W przypadku, gdy samochód służy wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej, takie wydatki mogą obciążyć koszty w całości. Jednakże niezbędne będzie prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu – tej samej, która upoważnia do odliczenia 100% VAT od wydatków „samochodowych”.

Nowe uregulowania będą miały zastosowanie do umów leasingowych zawartych po dniu 31 grudnia 2018. Stąd zwiększone jest zainteresowanie klientów salonów samochodowych zawarciem takich umów jeszcze w aktualnym stanie prawnym.

Działalność nierejestrowana

Opublikowano 1 grudnia 2018 przez Maciej Margosiak

Ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 646 z 2018 r.) przewiduje od 30 kwietnia 2018 roku możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestracji, jeśli przedsiębiorca nie przekracza ustalonego limitu dochodów.

Tzw. działalność nierejestrowana to działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. W 2019 r. limit ten wyniesie 1.125 zł, tj. 50% z kwoty 2.250 zł.

W sytuacji, gdy przychód z takiej działalności przekroczy w danym miesiącu wcześniej wymienioną wysokość, wówczas stanie się ona działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu przychodu. W takim przypadku w terminie do 7 dni należy dokonać rejestracji firmy w CEIDG.

Działalność bez rejestracji to rozwiązanie przewidziane przede wszystkim dla niewielkich handlowców i usługodawców, którzy legalnie mogą prowadzić swoją działalność odpłatnie, bez potrzeby rejestracji firmy. Najważniejszym atutem jest brak obowiązku zgłoszenia siebie w ZUS do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania za siebie składek.

Przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej nie opłaca się zaliczek miesięcznych na podatek dochodowy, a jedynie jest się zobowiązanym do sporządzenia rozliczenia rocznego, w którym przychody z omawianej działalności zaliczane są do przychodów z innych źródeł.

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS (interpretacja indywidualna z 24.07.2018 r., sygnatura DI/100000/43/822/2018), osoby prowadzące działalność nierejestrowaną zostały uznane przez ZUS za zleceniobiorców, co oznacza, że osoby / firmy korzystające z usług świadczonych przez osoby prowadzące działalność nierejestrowaną, stają się płatnikami składek do ZUS za te osoby.

Kiedy darowizna w najbliższej rodzinie może być zwolniona od podatku od spadków i darowizn?

Opublikowano 26 października 2018 przez Maciej Margosiak

DarowiznaJeśli darowizna została otrzymana w ramach tzw. zerowej grupy podatkowej, do której zaliczani są:

 • Małżonek
 • Zstępni (np. dzieci, wnukowie)
 • Wstępni (np. rodzice, dziadkowie)
 • Pasierb
 • Rodzeństwo
 • Ojczym
 • Macocha

WAŻNE: do tej grupy nie zalicza się teściów, zięcia ani synowej!

oraz gdy zawiadomienie o otrzymaniu darowizny (druk SD-Z2) zostanie złożone w urzędzie skarbowym z zachowaniem 6-miesięcznego terminu od dnia otrzymania darowizny, to może ona skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Nie trzeba zawiadamiać urzędu skarbowego o darowiźnie w ramach zerowej grupy podatkowej, jeśli wartość darowizny od tej samej osoby nie przekracza limitu 9637 zł na przestrzeni pięciu lat.

Nie trzeba również zgłaszać darowizny w urzędzie, jeśli nabycie majątku w formie darowizny nastąpiło za pomocą aktu notarialnego – wtedy obowiązek ten przechodzi na notariusza.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej, jak je wyłączyć.