18 marca 2021r. Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał wyrok, który diametralnie zmienia zasady rozliczenia podatku VAT w przypadku 'spóźnionego’ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Otóż, dotychczasowe podejdzie polskich urzędów skarbowych było jednoznaczne i wynikające wprost z przepisów ustawy o VAT. Z artykułu 86 ust. 10b, pkt 2 lit. b) wynika jasna zasada, zgodnie z którą podatnik ma możliwość wykazania VAT naliczonego i odliczonego z tytułu WNT w deklaracji podatkowej za dany (jeden) okres, ale wyłącznie w sytuacji, gdy wykazuje tę transakcję w okresie nie późniejszym, niż 3 miesiące licząc od końca miesiąca, w którym odbyła się transakcja. W przeciwnym wypadku – VAT naliczony należy wykazać w deklaracji za okres, w którym odbyła się transakcja, a odliczyć go w bieżącym okresie.

Takie podejście skutkowało generowaniem odsetek od zaległości podatkowych.

TSUE w swoim wyroku uznał – zgodnie zresztą z oczekiwaniem wszystkich zainteresowanych podatników w Polsce – że polskie przepisy o VAT w tym zakresie są sprzeczne z dyrektywą VAT. Konkretnie chodzi o to, że neutralność VAT dla podatnika nie może być uzależniana od terminu rozliczenia transakcji, bo wówczas ta neutralność po prostu przestaje istnieć.

Jakie skutki na ten wyrok dla polskich podatników?
Polscy podatnicy, którzy rozliczyli VAT od WNT w okresie późniejszym niż 3 miesiące, mają prawo złożyć korekty deklaracji VAT za okresy ostatnich 5 lat (czyli zgodnie z ogólnymi zasadami). Odsetki, które zostały zapłacone, będą w takiej sytuacji stanowić nadpłatę podatku, która można otrzymać na rachunek bankowy lub przeznaczyć na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Warto przeglądnąć dotychczasowe rejestry VAT (lub deklaracje VAT-7 / VAT-7K) i sprawdzić, czy w Państwa przypadku istnieje możliwość dokonania przedmiotowych korekt. Może się okazać, że nadpłata podatku będzie podlegać odsetkom za nieterminowy zwrot podatku z urzędu skarbowego – konkretna sytuacja podatnika wymaga każdorazowo szczegółowej analizy.