Część przedsiębiorców już zapewne odczuła zmiany, które zostały wprowadzone wraz z 2020 rokiem, inni prawdopodobnie dopiero się do nich przygotowują.

Rok 2020 przywitał nas takimi zmianami jak:

 • – sankcje za przelew na rachunek spoza białej listy podatników VAT,
 • – zapłata podatków PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek bankowy,
 • – ulga za złe długi w PIT i CIT,
 • – paragon z NIP,
 • – nowa ulga w ZUS (tzw. mały ZUS plus),
 • – likwidacja deklaracji VAT (od 1 kwietnia 2020 r. – duzi podatnicy lub od 1 lipca 2020 pozostali),
 • – zmiana skali podatkowej.

Sankcje za przelew na rachunek spoza białej listy podatników VAT.

Biała lista to wykaz informacji o podatnikach VAT, który funkcjonuje już od 1 września 2019. Głównym zadaniem białej listy jest pomoc przedsiębiorcom w skutecznym i szybkim weryfikowaniu swoich kontrahentów.

Jest ona prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej i znajdziesz ją na stronie Ministerstwa Finansów.

Ty, jako przedsiębiorca, nie musisz nic robić, żeby znaleźć się na tej liście. Wszystkie dane twojej firmy, potrzebne do zamieszczenia w wykazie zostaną pobrane z rejestrów publicznych. Jeśli okaże się, że te informacje są niepoprawne, możesz wystąpić do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o ich poprawienie lub usunięcie. Istotne jest zweryfikowanie lub zgłoszenie swojego firmowego rachunku bankowego, na który Twoi kontrahenci powinni dokonywać przelewów metodą podzielonej płatności (split payment).

Wykaz informacji o podatnikach VAT umożliwia sprawdzenie:

 1. 1. na jaki numer rachunku bankowego powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi,
 2. 2. czy Twój kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT
 3. 3. podstawy prawnej usunięcia twojego kontrahenta z białej listy lub odmówienia mu rejestracji w wykazie, czy też ponownego zarejestrowania jako czynnego podatnika VAT.

Na co należy uważać od nowego roku:

 1. 1. jeśli twój kontrahent jest czynnym płatnikiem VAT i faktura opiewa na kwotę lub transakcję wyższą niż 15 tys. PLN – masz obowiązek opłacić ją na rachunek kontrahenta, który znajduje się na białej liście. Jeśli opłacisz taką fakturę na rachunek, który nie znajduje się na białej liście, to nie będziesz mógł zaliczyć wydatków do kosztów uzyskania przychodów w PIT i CIT i poniesiesz solidarną odpowiedzialność w VAT. Uwaga: jeśli zdarzy Ci się nie sprawdzić, czy rachunek twojego kontrahenta jest na białej liście i wpłacisz na rachunek spoza tej listy, to możesz uniknąć wyżej wspomnianych konsekwencji jeśli w ciągu 3 dni poinformujesz Urząd Skarbowy o numerze spoza listy, na który zrobiłeś przelew.
 2. 2. pamiętaj również, że w sytuacji, gdy na fakturze znajdzie się zapis “mechanizm podzielonej płatności”, od 1 stycznia nie można zaliczyć do wydatków w PIT i CIT wydatków dla transakcji powyżej 15 tysięcy, jeśli płatność odbędzie się z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

 

Zapłata podatków PIT, CIT i VAT na indywidualny rachunek bankowy

Od 1 stycznia 2020 kluczowe podatki, czyli PIT, CIT i VAT – jak również odsetki za zwłokę w opłacaniu kluczowych podatków i koszty upomnienia –  należy wpłacać do Urzędu Skarbowego wyłącznie na mikrorachunek podatkowy, czyli indywidualny rachunek podatkowy. Za korzystanie z mikrorachunku nie są pobierane żadne opłaty, a jego numer można sprawdzić w dowolnym momencie w Urzędzie Skarbowym lub korzystając z Generatora Mikrorachunku Podatkowego.

Wprowadzenie tej zmiany ma na celu ograniczyć ilość pomyłek w trakcie zlecania przelewów, a co za tym idzie płynną obsługę płatności podatków CIT, PIT i VAT. Dzięki temu szybciej uzyskasz na przykład zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami.

Pozostałe podatki wpłaca się na rachunki podatkowe Urzędów Skarbowych.

 

Ulga za złe długi w PIT i CIT

Ulga za złe długi pozwala wierzycielowi na pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartości wierzytelności, o ile nie była ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od daty, w której upływał termin jej płatności. Datę tę określają zapisy w umowie między stronami lub jest ona zawarta na fakturze, lub rachunku.

Ulga ta ma pomóc w usunięciu “zatorów płatniczych” firm i ułatwić im prowadzenie działalności.

Kolejna zmiana obowiązuje płatników PIT i sytuacji, w której żyjący małżonek będzie właścicielem całego przedsiębiorstwa, czyli również udziałów zmarłego małżonka i innych składników majątku przedsiębiorstwa nabytych w tym okresie. Cytując Ministerstwo Finansów: „Korzystną zmianą dla podatników PIT będzie też przyjęcie rozwiązania, zgodnie z którym całość dochodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, w skład którego wchodzi udział zmarłego małżonka przedsiębiorcy zarządzany przez tymczasowego przedstawiciela, będzie opodatkowany wyłącznie przez żyjącego współmałżonka – z pominięciem praw do udziału w zysku nabywców udziału zmarłego małżonka”.

 

Paragon z NIP

Jeśli nabywca jest podatnikiem VAT, to od 1 stycznia 2020 roku wystawienie dla niego “faktury VAT z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej będzie możliwe tylko w przypadku, gdy paragon zawiera numer identyfikacyjny, za pomocą którego nabywca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej” – jak pisze Ministerstwo Finansów.

Obowiązek posiadania kas rejestrujących online ma pierwsza grupa podatników, czyli tych, którzy:

 • – świadczą usługi związane z naprawą pojazdów silnikowych i motorowerów, również związanych z naprawą opon, ich zakładaniem, wymianą opon i kół dla pojazdów silnikowych,
 • – sprzedają benzynę, olej napędowy i gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

 

Mały ZUS Plus

Przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku osiągnęli przychody niższe niż 120.000 zł, mogą skorzystać z nowej ulgi we wpłatach składek ZUS, tzw. Mały ZUS Plus. Jest to kolejna ulga wprowadzona do polskiego systemu prawnego, która obowiązuje od 1. lutego 2020 roku. Wysokość składek ZUS w przypadku tej ulgi wylicza się nieco inaczej niż w przypadku tzw. Małego ZUSu. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z ulg w ZUS opisujemy w odrębnym wpisie.

Deklaracje VAT do lamusa

Od 1 kwietnia 2020 roku duzi podatnicy, a od 1 lipca 2020 roku także pozostali podatnicy będą zobowiązani do zmiany sposobu wysyłania informacji w zakresie transakcji VAT. Zlikwidowane zostaną m.in. deklaracje VAT7, VAT7K, VAT-UE. Zamiast nich bardziej szczegółowe informacje będą zawarte w plikach JPK_VAT, które każdy podatnik VAT ma obowiązek wysyłać do Ministerstwa Finansów.

 

Zmiana stawek podatku dochodowego od osób fizycznych

Zerowy PIT dla młodych, czyli dla osób poniżej 26. roku życia, 17% w pierwszym progu podatkowym dla pozostałych zatrudnionych (oraz dla przedsiębiorców rozliczających się według zasad ogólnych / według skali), a także podwyższone koszty uzyskania przychodów pracowniczych – te zmiany zostały wprowadzone już w ostatnim kwartale 2019 roku, ale wówczas były to przepisy w części warunkowe – uzależnione od wniosku złożonego przez pracownika. W 2020 roku te zasady są obligatoryjne, co jednakże może spowodować realną obniżkę wynagrodzenia pracownika, który w trakcie roku przekroczy ‘magiczny’ wiek 26 lat życia. Warto pamiętać, że tzw. zerowy PIT obowiązuje wyłącznie w pierwszym progu podatkowym, a więc do kwoty 85.580 zł w 2020 roku. Wyższe dochody opodatkowane są 32% podatkiem PIT.

 

To jednak nie wszystko

Warto również zwrócić uwagę na:

 • – nowe zasady składania wniosków o wszczęcie procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) i prowadzenia tych procedur,
 • – rozszerzenie zakresu przedmiotowego danych pozyskiwanych z rejestru PESEL dla Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników, co będzie miało przełożenie na przykład na ulepszenie usługi Twój e-PIT,
 • – obowiązek przygotowywania sprawozdań w formie ustrukturyzowanej przez organizacje, które nie są niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, a które są podatnikami CIT, np. stowarzyszenia, związki zawodowe czy fundacje.