Nowy plik JPK_VAT jest konsekwencją nowelizacji ustawy o VAT i wchodzi w życie w 2020 r. w dwóch terminach: od 1 kwietnia dla dużych przedsiębiorców i od 1 lipca dla mniejszych firm. O innych zmianach w przepisach podatkowych pisaliśmy tutaj.

 

JPK_VAT – co to, dla kogo i od kiedy? 

Nowy plik JPK_VAT to elektroniczny dokument składający się z dwóch części: ewidencji VAT (zakupu i sprzedaży) oraz deklaracji VAT (deklaracja VAT-7 i VAT-7K).

Od 1 kwietnia 2020 r. zacznie obowiązywać większych przedsiębiorców, czyli wykazujących m.in. obroty netto powyżej 50 mln euro i zatrudniających przynajmniej 250 pracowników (patrz  Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.). Od 1 lipca 2020 r. obejmie już wszystkich.

Należy również wspomnieć, że w okresie od kwietnia do końca czerwca 2020 r. mniejsi przedsiębiorcy mogą zdecydować się na wcześniejszy wybór tej nowej formy przesyłania dokumentów, lecz nie będą mieli wówczas możliwości powrotu do rozliczania VAT na wcześniejszych zasadach.

Plusy nowego rozwiązania 

Poza wygodą elektronicznego przesyłania dokumentu, dużym uproszczeniem nowej formy rozliczania jest zmniejszenie obciążeń formalnych nałożonych na podatników poprzez eliminację załączników VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT oraz dodatkowych wniosków. Zostaną one zastąpione polami wyboru w nowym pliku

Należy jednak podkreślić, iż  nowy plik JPK_VAT nie dotyczy skróconej deklaracji dla podatku VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12) oraz pozostałych deklaracji VAT. W tym przypadku przepisy pozostają bez zmian.

Zaletą jest również to, iż po wysłaniu nowego pliku będzie miała miejsce automatyczna weryfikacja prawidłowości wykazywanych kwot VAT.

Termin wysyłania nowego nowego pliku JPK_VAT

Nowy plik JPK_VAT należy wysyłać wyłącznie elektronicznie w terminie właściwym dla składania deklaracji VAT. Podatnicy rozliczający VAT miesięcznie będą zobowiązani przesłać obie części dokumentu (deklarację i ewidencję). Natomiast VATowcy rozliczający się kwartalnie – będą go składać za okresy miesięczne, przy czym za dwa pierwsze miesiące kwartału nie będą wypełniać części dotyczącej deklaracji.

Co nowy plik JPK_VAT oznacza w praktyce? 

W praktyce oznacza to tyle, że za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy ma czas do najbliższego dnia roboczego), podatnik przygotowuje i wysyła drogą elektroniczną jeden z wariantów pliku JPK_VAT:

  1. JPK_V7M – jeśli podatnik rozlicza się miesięcznie lub
  2. JPK_V7K – jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Nowy plik JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym lub danymi autoryzującymi, a po złożeniu dokumentu będzie możliwość pobrania UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru).

Oznacza to również, że przedsiębiorcy rozliczający się kwartalnie i zobowiązani do składania JPK_VAT, będą przesyłać tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Po zakończeniu kwartału zaś, będą wypełniać część ewidencyjną za 3 miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Dla przykładu:

Przedsiębiorca rozliczający podatek VAT miesięcznie wypełni i prześle część ewidencyjną i deklaracyjną pliku JPK_VAT za lipiec 2020 r. do 25 sierpnia, JPK_VAT za sierpień do 25 września, a JPK_VAT za wrzesień – do 25 października.

Przedsiębiorca rozliczający VAT kwartalnie wypełni i wyśle część ewidencyjną pliku JPK_VAT za lipiec do 25. sierpnia, za sierpień do 25. września, natomiast za wrzesień wyśle część ewidencyjną oraz deklaracyjną pliku za lipiec, sierpień i wrzesień do 25.października.

WAŻNE!

Przedsiębiorca ma możliwość przesłania korekty ewidencji w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia błędów w ewidencji.

Podatnik zobowiązany jest również w ciągu 14 dni do złożenia korekty na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży korekty lub wyjaśnień w terminie, naczelnik nałoży na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd.

Oznaczenia w JPK_VAT

Ewidencja zakupu w nowym pliku JPK_VAT nie będzie zawierała specjalnych oznaczeń identyfikujących nabycie towarów i usług. Nowy plik wprowadza jednak obowiązek odpowiedniego oznaczenia dowodów nabycia:

Towary i usługi

Nazwa towaru lub usługi Obowiązkowe oznaczenie
napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 1
towary, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (np. oleje napędowe o kodach CN 2710 19 43, CN 2710 20 11) 2
olej opałowy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz oleje smarowe, 3
pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów
o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe i parafina ciekła) oraz smary plastyczne zaliczane do kodu CN 2710 19 99,
oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,
preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją
wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, płyn do papierosów elektronicznych i wyroby 4
nowatorskie w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym
odpady – wyłącznie określone w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 5
urządzenia elektroniczne oraz części i materiały do nich wyłącznie określone w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 6
pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 7
metale szlachetne oraz nieszlachetne – wyłącznie określone w poz. 1-3 załącznika nr 12 do ustawy o VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT 8
leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne (Dz. U.z 2019 r. poz. 499 ze zm.) 9
budynki, budowle i grunty 10
usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych 11
usługi o charakterze niematerialnym: wyłącznie doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych 12
usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 13
sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju SW
usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT EE
transakcje, w których zachodzą powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługę, o których mowa w art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT TP
WNT dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej TT_WNT
dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności TT_D
podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej
świadczenie usług turystyki, rozliczane w procedurze marży MR_T
dostawa towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, MR_UZ
rozliczane w procedurze marży
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42 (import) I_42
WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63 (import) I_63
transfer bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu B_SPV
dostawa towarów lub świadczenie usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon B_SPV_DOSTAWA
usługi pośrednictwa oraz inne usługi dotyczące transferu bonu różnego przeznaczenia B_MPV_PROWIZJA
transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności MPP

 

Dowody sprzedaży

Nazwa dowodu sprzedaży Obowiązkowe oznaczenie
dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących RO
dokument wewnętrzny WEW
faktura, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT (wystawiona do paragonu) FP

 

Dowody nabycia

Nazwa dowodu nabycia Obowiązkowe oznaczenie
faktura VAT RR VAT_RR
dokument wewnętrzny WEW
faktura wystawiona przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał kasową metodę rozliczeń MK

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Szczegółowy zakres danych zawarty w nowym JPK_VAT określa rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988).